SolidAIR Tervuren - Overijse tegen overconcentratie

Hier vindt u een overzicht van onze nieuwsbrieven.10/2020
Beste leden en sympathisanten,
Wij hopen dat U het gezien de omstandigheden goed maakt en de gelegenheid hebt de betrekkelijke rust in ons luchtruim te waarderen.
Bij deze informeren wij U over de recente ontwikkelingen in de twee juridische dossiers die SolidAir Tervuren Overijse heeft aangevat.
  1. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel deed op 28 februari 2020 uitspraak in de juridische procedure die was opgestart door de provincie Vlaams Brabant en verschillende gemeenten uit de Oostrand tegen de Belgische Staat. SolidAir Tervuren Overijse had in deze zaak haar vrijwillige tussenkomst bedongen.
De rechtbank oordeelde met name dat de door ons bijgebrachte stukken betreffende de schending van het recht op een rustig genot van eigendom en een gezond leefmilieu aanwijzingen bevatten dat de 3 natuurlijke personen in Tervuren onaanvaardbare hinder ondergaan, die kan leiden tot de vaststelling van een fout in de zin van art 1382 BW of van bovenmatige overlast in de zin van art 544 BW. De rechtbank is echter van mening dat een deskundigenonderzoek gevoerd moet worden om het risico op gezondheidsschade te bewijzen.
Wij hebben de rechtbank verzocht hierop in te gaan en een dergelijk deskundigenonderzoek te voorzien. Een hoorzitting hieromtrent is gepland in Janurari 2021. De kosten voor de procedure, inclusief deskundigenonderzoek, begroten wij op 10.000 EUR.
  1. Ons verzoek bij de Vlaamse Regering tot het opleggen van bijkomende milieuvergunningsvoorwaarden voor de exploitatievergunning van de luchthaven Zaventem werd op 30 Augustus jongstleden geweigerd door Zuhal Demir, Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
De Minister pleit met name dat op verschillende punten van ons verzoek eerder de Federale Overheid dan de Vlaamse Regering bevoegd zou zijn en probeert aldus de verantwoordelijkheid op bedenkelijke wijze van zich af te schuiven. Verder gaat zij inhoudelijk niet diep genoeg in op verschillende van onze eisen betreffende frequentie-gerelateerde geluidsoverlast. Bovendien zijn wij het niet eens met haar interpretatie van de Europese verordening 598/2014.
Ons verzoekschrift werd gesteund door liefst 216 bezwaren die door derden in het kader van het openbaar onderzoek werden ingediend (geluidsoverlast door te lage hoogte, overmatige concentratie, gezondheidsschade, nachtrustverstoring, onvolledige metingen, veiligheidsrisico, overige schade,…). In het bijzonder ook daarom zien wij ons geroepen de procedure zeker door te zetten en bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoekschrift in te dienen tot vernietiging van het Ministeriële Besluit.
Het indienen en bepleiten van ons standpunt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal kosten van omstreeks 5000 EUR met zich meebrengen, waarvoor wij U bij deze graag verzoeken Uw ondersteunende bijdrage te storten op onze rekening BE94 0017 6085 2114
Wij houden U over het verdere verloop van bovenstaande initiatieven op de hoogte en staan ondertussen tot Uw beschikking voor eventuele vragen of suggesties op emailadres solidairto@gmail.com 
 
Met dank voor Uw Solidariteit,
De Raad van Bestuur
Dear members and associates,
We hope that you are doing well, considering circumstances, and that you have a chance to enjoy the relative silence in our skies.
May we hereby inform you about recent developments in the two legal procedures that SolidAir Tervuren Overijse has been pursuing.
  1. The flemish-speaking Court of First Instance in Brussels on February 28th pronounced its verdict in the case brought by the Province of Vlaams Brabant and various communes from the Oostrand, against the Belgian State. SolidAir Tervuren Overijse had spontaneously joined this procedure.
The Court considered in particular that our case, about violation of rights to enjoy quiet use of property and safe environment, included indications that the 3 individual plaintiffs from Tervuren may have suffered unreasonable damage, which could lead to occurrence of a fault in the sense of art 1382 of the Civil Code and to excessive nuisance in the sense of art 544 of the Civil Code. The Court added that a professional expertise should be conducted in order to prove any such health-damaging nuisance.
We have requested the Court to go down this route and provide for a professional expertise. A hearing on the matter is anticipated in january 2021. We budget the costs of this procedure, inlcuding expenses for professional experts, at 10.000 EUR.
  1. Our request lodged with the Flemish Region to impose additional environmental constraints for the operating licence of Zaventem Airport has been rejected on August 30 by Zuhal Demir, Flemish Minister of Justice and Enforcement, Environment, Energy and Tourism.
The Minister argues that in various instances of our request responsibility would be with the Federal rather than with the Flemish Government, hereby trying to escape her involvement in a questionable way. Furthermore she is not dealing in sufficient depth with our claim regarding repetitive noise pressure. Moreover we don’t agree with her interpretation of European resolution 598/2014.
Our request has been supported by an impressive 216 complaints lodged by third parties in the framework of the public consultation process (noise burden from low flights, excessive concentration, health damage, sleep disturbance, incomplete measurements, safety risks, other damages,…). For this reason in particular we feel committed to enforce our request by asking the Flemish Council for Licence Disputes to break the Minister’s decision.
The filing and pleading of our point of view at the Council for Licence Disputes will cost about 5000 EUR, for which we would hereby like to invite you to make your supporting contribution to our account BE94 0017 6085 2114.
We will keep you posted about the further development of our above initiatives and in the meantime remain at your disposal for any questions or comments, at our email solidairto@gmail.com 
 
With thanks for your Solidarity,
The Board of Directors04/2020
Beste leden en sympathisanten,

Wij hopen dat U het gezien de omstandigheden goed maakt en de gelegenheid hebt de stilte in ons luchtruim te waarderen.

Bij deze informeren wij U over de recente ontwikkelingen in de twee juridische dossiers die SolidAir Tervuren Overijse heeft aangevat.
1. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel deed op 28 februari jongstleden uitspraak in de juridische procedure die was opgestart door de provincie Vlaams Brabant en verschillende gemeenten uit de Oostrand tegen de Belgische Staat. SolidAir Tervuren Overijse had in deze zaak haar vrijwillige tussenkomst bedongen.

De rechtbank oordeelde dat zij wel degelijk bevoegd was, dat de Belgische Staat terecht gedagvaard werd, maar dat de Provincie en Gemeenten niet hadden bewezen te beschikken over een persoonlijk belang en dat de Belgische Staat niet verweten kon worden een fout te hebben gemaakt omdat zij de vluchten niet evenwichtig zou verdelen.

Verder oordeelde de rechtbank wel dat de door ons bijgebrachte stukken betreffende de schending van het recht op een rustig genot van eigendom en een gezond leefmilieu aanwijzingen bevatten dat de 3 natuurlijke personen in Tervuren onaanvaardbare hinder ondergaan, die kan leiden tot de vaststelling van een fout in de zin van art 1382 BW of van bovenmatige overlast in de zin van art 544 BW. De rechtbank is echter van mening dat een deskundigenonderzoek gevoerd moet worden om het risico op gezondheidsschade te bewijzen.

Wij hebben de rechtbank inmiddels verzocht hierop in te gaan, en een dergelijk deskundigenonderzoek te voorzien. Wij zullen hiervoor wel de aanzienlijke kosten moeten dragen en de verdere procedure moeten financieren, alvorens deze in het geval van genoegdoening gedeeltelijk terugbetaald te krijgen. Wij hebben voorzien de eis om schadevergoeding door te zetten in naam van twee natuurlijke personen en de metingen te doen plaatsvinden op het adres van de zetel van onze vzw, Karel van Loreinnenlaan 25 te Tervuren. Deze locatie ligt pal aan de ingang van het gebied van Tervuren en Overijse dat bij een typische start van baan 25R met bocht naar links overvlogen wordt. Bovendien vult zij een belangrijk gat in het geluidsmeetnetwerk van het Vlaamse Gewest, zowel als in dat van de luchthavenuitbater BIAC.

Hoewel de kosten voor het doorzetten van deze procedure, vandaag ruwweg geschat omstreeks 10.000 EUR, aanzienlijk zijn en wij in het beste geval geen bijstelling van de vliegroutes krijgen maar slechts schadevergoeding, achten wij de gelegenheid die ons geboden wordt om te bewijzen dat een frequente storing, zelfs door slechts matige geluidsdruk, schadelijk kan zijn van groot principieel belang.

2. Ons verzoek tot het opleggen van bijkomende milieuvergunningsvoorwaarden bij de Vlaamse Regering werd ontvankelijk verklaard en hiervoor is het eerste openbaar onderzoek afgesloten. Ons initiatief betreft een administratieve procedure, die het Vlaamse Gewest dwingt haar standpunt te motiveren over de te respecteren milieunormen in toekomstige milieuvergunningen (waaronder de door BIAC benodigde vergunningen voor haar toekomstige exploitatie). Het Vlaamse Gewest hanteert momenteel geen enkele geluidsnorm (in tegenstelling tot het Brusselse Gewest), is te tolerant voor nachtvluchten en heeft te weinig aandacht voor spreiding van geluidsoverlast.

Hartelijk dank aan diegenen die ons initiatief hebben ondersteund door een standpunt in te dienen in het kader van het openbaar onderzoek. Gezien de overheid in het kader van de procedure een vormfout heeft vastgesteld, zal alsnog een aanvullend openbaar onderzoek worden gehouden. Zij onder U die dit wensen zouden in het kader daarvan nog aanvullende standpunten kunnen indienen.

Dank aan diegenen die hun ledenbijdrage voor 2020 reeds hebben overgemaakt. Graag roepen wij alle anderen op hun bijdrage nu zonder verwijl te storten, gezien wij voor de dure procedure betreffende de bewijslast nog geen financiële middelen hebben verzameld. De ledenbijdrage van 50 EUR kan gestort worden op onze rekening BE94 0017 6085 2114, schenking van grotere bedragen is graag welkom. Indien schadevergoeding wordt verkregen zal een mogelijk overschot, na aftrek van gerechtskosten, billijk over allen worden verdeeld die meer dan het basisbedrag voor lidmaatschap hebben bijgedragen.

Wij informeren onze leden verder zodra zich belangrijke ontwikkelingen voordoen. Wij voorzien onze algemene vergadering in de loop van juni. Aarzel niet om ondertussen met ons contact op te nemen voor vragen of suggesties, op emailadres solidairto@gmail.com

Met dank voor Uw Solidariteit,

De Raad van Bestuur
Dear members and associates,

We hope that you are doing well, considering circumstances, and that you have a chance to enjoy the current silence in our skies.

May we hereby inform you about recent developments in the two legal procedures that SolidAir Tervuren Overijse has been pursuing.

1. The flemish-speaking Court of First Instance in Brussels on February 28th has pronounced its verdict in the case brought by the Province of Vlaams Brabant and various communes from the Oostrand, against the Belgian State. SolidAir Tervuren Overijse had spontaneously joined this procedure.
The Court considered to be definitely competent, that the Belgian State had been duly seized, but that the Province and Communes had not proven to have a personal interest. More-over it considered that the Belgian State could not be found guilty in having failed to properly spread flight routes.

The Court further considered that our case, about violation of rights to enjoy quiet use of property and safe environment, included indications that the 3 individual plaintiffs from Tervuren may have suffered unreasonable damage, which could lead to occurrence of a fault in the sense of art 1382 of the Civil Code and to excessive nuisance in the sense of art 544 of the Civil Code. The Court however added that a professional expertise should be conducted in order to prove any such health-damaging nuisance.

We have since requested the Court to go down this route and provide for a professional expertise. We shall have to bear the considerable costs thereof, before potential reimbursement in case we are subsequently proven right. We are planning to conduct the claim for indemnities in the name of two individuals and to have the noise-measurements conducted at Karel van Lorreinenlaan 25, the legal domicile of SolidAir Tervuren Overijse. This location is situated right at the entry of the area of Tervuren and Overijse that is overflown by departures from runway 25R with a left turn towards Huldenberg. In addition, this location fills a significant hole in the noise-measurement network of the Flemish Region, as well as in that of airport operator BIAC.
Despite the fact that the cost of pursuing our legal action, roughly estimated at about 10.000 EUR, is quite substantial and the fact that we in the best case will only obtain indemnities rather than changes in flight routes, we consider the opportunity offered to prove that frequent nuisance, even at moderate noise levels, can be damaging, to be of quite substantial interest in principle.

2. Our request lodged with the Flemish Region to impose additional environmental constraints for the granting of operating licences has been validated and a first public consultation about this matter has by now been closed. Our initiative is an administrative procedure, which will force the Flemish Region to motivate its position with respect to environmental conditions to be met for any future permits, like the one required by BIAC for its future operations. The Flemish Region currently enforces no noise-limits (in contrast with the Brussels Region), is too tolerant for night-time flights and gives little attention to the spreading of noise-pressure.

Many thanks to those who have supported our initiative by submitting a contribution in the public consultation. In view of the fact that the authorities will re-open the public consultation, to avoid invalidity of the process due to a procedural flaw, you may still submit any such contribution should you wish to do so.

We thank those of you who have already paid their member contribution for 2020. We would like to invite all others to make a transfer as well without further delay, given the fact that we have not yet collected the funds required for the expensive process required to prove our case. The membership fee of 50 EUR can be transferred to our account BE94 0017 6085 2114, while larger amounts are most welcome. In case indemnity payment will be obtained, the balance hereof after deduction of procedural costs will be fairly distributed among those who have contributed more than the basic membership amount.

We will further inform our members of any important future developments. Our general assembly is planned in the course of June. In the meantime, don’t hesitate to contact us for any questions or comments, at our email solidairto@gmail.com.


With thanks for your Solidarity,

The Board of Directors07/2019
Beste lid,

Bij deze informeren wij U over de stand van zaken betreffende de juridische acties die door de vzw SolidAIR Tervuren Overijse zijn ingezet.

Onze advocaat, Mr Toon Denayer, heeft op 31 mei onze eerste conclusies ingediend in de procedure van verschillende gemeenten uit de Oostrand tegen de Belgische Staat, waarin wij zijn tussenkomen als verzoekende partij. Na uitwisseling van verder conclusies van de verschillende betrokken partijen is de pleitzitting voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel voorzien op 17 Januari 2020.

Ter herinnering: de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren, Kortenberg en anderen, zowel als enkele natuurlijke personen, eisen voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel:
- hun tussenkomst in de opstelling van de omgevingsimpact studie, die volgens het gerechtsbesluit van 19 juli 2017 moet worden opgemaakt
- het vastleggen van een evenwichtige verdeling van de vliegbewegingen tussen het Brussels Gewest en het Vlaamse Gewest.

Onze deelname aan deze procedure zal ons in staat stellen deze belangrijke thema’s mee te beïnvloeden. Wij pleiten met name voor betere spreiding, betere meting en onderkenning van geluidshinder en erkenning van frequentie van overvluchten als bepalend factor hieromtrent.

Wij hebben gewacht met het indienen van een verzoek tot het opleggen van bijkomende milieuvergunningsvoorwaarden bij de Vlaamse Regering, tot na de neerlegging van onze eerste conclusies in de procedure tegen de Staat, maar zullen de indiening van ons verzoek in de komende weken doorzetten.

Dit zal het Vlaamse Gewest zal dwingen haar standpunt te motiveren wat betreft de te respecteren geluidsnormen in toekomstige milieuvergunningen (waaronder de door BIAC benodigde vergunningen voor haar toekomstige exploitatie). Het Vlaamse Gewest hanteert momenteel geen enkele geluidsnorm (in tegenstelling tot het Brusselse Gewest); haar standpunt zou vervolgens kunnen worden betwist indien dit niet bevredigend is.Dankzij Uw steun is de financiering van onze tussenkomst in de procedure tegen de Staat helemaal rond. Voor ons verzoek aan de Vlaamse Regering en voor de administratie van onze vzw benodigen wij nog ruim 2000 Euro en zodoende doen wij ook dit jaar beroep op Uw steun.Uw bijdrage kan gestort worden op rekening BE94 0017 6085 2114.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor vragen of suggesties, op emailadres solidairto@gmail.comMet dank voor Uw solidariteit,

De Raad van Bestuur07/2018
Beste lid,

Het is enige tijd stil geweest van onze kant, we hebben echter niet stil gezeten. We informeren U hierbij graag over het laatste nieuws betreffende SolidAIR Tervuren Overijse.
Onze vzw bestaat sinds juni drie jaar en heeft onlangs verschillende juridische initiatieven opgestart.
Terwijl wij ons het eerste jaar geconcentreerd hebben op contacten met de verschillende betrokken overheden (gemeente, minister van mobiliteit,..) en wij vervolgens getracht hebben om door samenwerking met andere burgerinitiatieven onze impact te versterken, is ons huidig standpunt dat een juridische aanpak onontbeerlijk is om gehoord te worden en de oneerlijke overconcentratie vluchten over onze regio aan te vechten.
Onze advocaat, Mr Toon Denayer, heeft een brede waaier aan mogelijke invalshoeken voorgesteld, waaruit wij de volgende twee weerhouden hebben:

1. Vrijwillige tussenkomst in de juridische procedure die op 16 februari werd opgestart door verschillende partijen tegen de Belgische Staat

De Provincie Vlaams Brabant, de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren en Kortenberg, zowel als enkele natuurlijke personen, eisen voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel:
- hun tussenkomst in de opstelling van de omgevingsimpact studie, die volgens het gerechtsbesluit van 19 juli 2017 moet worden opgemaakt
- het vastleggen van een evenwichtige verdeling van de vliegbewegingen tussen het Brussels Gewest en het Vlaamse Gewest.
Onze deelname aan deze procedure zal ons in staat stellen deze belangrijke thema’s mee te beïnvloeden.

2. Indienen van een verzoek tot het opleggen van bijkomende milieuvergunningsvoorwaarden bij de Vlaamse Regering

Dit betreft een administratieve procedure, die het Vlaamse Gewest zal dwingen haar standpunt te motiveren wat betreft de te respecteren geluidsnormen in toekomstige milieuvergunningen (waaronder de door BIAC benodigde vergunningen voor haar toekomstige exploitatie). Het Vlaamse Gewest hanteert momenteel geen enkele geluidsnorm (in tegenstelling tot het Brusselse Gewest); haar standpunt zou vervolgens kunnen worden betwist indien dit niet bevredigend is.

Deze beide procedures zullen een budget vergen dat op 7500 Euro wordt begroot. Wij doen bij deze beroep op Uw steun om onze vzw te helpen de benodigde fondsen te verzamelen.

Uw bijdrage kan gestort worden op rekening BE94 0017 6085 2114. Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor vragen of suggesties, op emailadres solidairto@gmail.com

Met dank voor Uw solidariteit,
De Raad van Bestuur
www.solidair-tervuren-overijse.be
Cher membre,

Après un période d’activité réduite, nous vous informons des dernières nouvelles de SolidAIR Tervuren Overijse.
En effet, notre asbl a fêté son 3ème anniversaire et vient de lancer diverses initiatives juridiques.
Alors que la première année, nous nous sommes focalisés sur des contacts avec les diverses autorités compétentes (commune, ministre de la mobilité, etc.) et qu’ensuite nous avons cherché à augmenter notre impact en collaborant avec d’autres associations de riverains, notre point de vue actuel est que pour être entendu une approche juridique est indispensable.
Notre avocat, maître Toon Denayer, a proposé une large panoplie d’approches possibles, dont nous avons retenu les deux suivantes :

1. Intervention volontaire dans la procédure juridique intentée le 16 février dernier par diverses parties contre l’Etat Belge.

La Province du Brabant Flamand, les communes de Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren et Kortenberg, ainsi que quelques personnes physiques réclament devant le tribunal néerlandophone de première instance à Bruxelles:
- leur intervention dans l’établissement de l’étude d’impact environnemental, qui doit être établie suite à la décision de justice du 19 juillet 2017
- l’établissement d’un répartition équilibrée des mouvements aériens entre la Région Bruxelloise et la Région Flamande
Notre participation à cette procédure nous permettra d’influencer ces deux sujets déterminants.

2. Introduction d’une demande d’imposition de conditions supplémentaires à l’octroi de permis environnementaux, auprès du Gouvernement Flamand.

Il s’agit d’une démarche administrative, qui obligera la Région Flamande à motiver son point de vue au sujet des normes de bruit à respecter par des permis environnementaux (dont ceux que le BIAC devra solliciter pour son exploitation future). Aucune norme de bruit existant en Région Flamande pour l’instant (contrairement à la situation en Région Bruxelloise), le point du vue de la Région Flamande pourrait ensuite être contesté s’il s’avère insatisfaisant.

Ces deux démarches nécessiteront un budget estimé à 7500 Euro et nous faisons appel à votre soutien pour aider notre asbl à réunir les fonds requis. Nous espérons vous compter parmi un nombre limité de sponsors qui permettront à SolidAIR Tervuren Overijse d’aller de l’avant.

Votre contribution peut être versée au compte de SolidAIR Tervuren Overijse BE94 0017 6085 2114
N’hésitez pas à nous revenir pour toute question ou suggestion utile à l’adresse email solidairto@gmail.com

En vous remerciant de votre solidarité,
Le Conseil d’Administration.02/2017
BETREFT: Persconferentie 13/2 te Tervuren; vorming Consortium Oostrand

Beste leden en sympathisanten

Na lange gesprekken hebben wij besloten met zoveel mogelijk vzw’s, actiegroepen en wijkcomités die onder de bocht naar links zitten, samen een consortium voor de Oostrand op te richten. Genaamd: CONSORTIUM OOSTRAND. Volgens een studie van de ULB overvliegt de bocht naar links (waarvan ook Tervuren en de Oostelijke helft van Overijse slachtoffer zijn) maar liefst 280.000 inwoners. Bovendien neemt deze route maar liefts 49% van alle vertrekken op basis van de laatste cijfers van 2016. De andere 51% zijn gespreid over 8 verschillende routes. Nergens rond Brussel is de overlast dermate geconcentreerd als bij ons. Dit terwijl ca. 90% van de oppervlakte van de Oostrand (waaronder de dunst bevolkte delen) niet of nauwelijks overvlogen wordt. Het doel van CONSORTIUM OOSTRAND is 4 Vlaamse en 4 Brusselse gemeentes te verenigen onder 1 platform. Samen staan we sterk. CONSORTIUM OOSTRAND verdedigt de belangen van Tervuren, Overijse, Kraainem, Wezembeek, Evere, Schaarbeek, Sint Pieters Woluwe, Sint Lambrechts Woluwe.

Het is ons reeds geruime tijd duidelijk dat de Vlaamse politiek (in casu de CD&V) bepaalde gebieden die vlak bij de luchthaven liggen, een hand boven het hoofd houdt. Dit is specifiek het geval voor Sterrebeek. Wij gaan natuurlijk niet zeggen dat alles via Sterrebeek moet. Maar deze regio moet samen met andere regios rond de luchthaven haar eerlijk deel van de lasten nemen. Indien men een regio die op 2 – 3 km van de luchthaven ligt vrijstelt, maakt dit elke vorm van spreiding geometrisch onmogelijk.

Wij willen dat de ganse ruimte van de Oostrand optimaal benut wordt d.m.v. een aantal, meer Oostelijk gelegen, nieuwe routes. O.w.v. technische limitaties wat betreft spreiding vanop piste 25R zal piste 19 de primaire piste moeten worden voor vertrekken richting het Zuid-Oosten. Vanop piste 19 kunnen de routes zeer breed gespreid worden daar men hier reeds op 700 voet kan afdraaien in verschillende richtingen. Vanop piste 25R kan men pas vanop 1.700 voet afdraaien, wat de mogelijkheid tot spreiding sterk beperkt. Gezamelijk zullen wij een voorstel doen waarbij een aantal van de vertrekken de huidige route vanop de 25R blijven gebruiken maar waarbij ook een 2 a 3 tal nieuwe routes vanop baan 19 worden gebruikt. Deze laatste routes zullen meer naar het Oosten gelegen zijn en telkens ver genoeg uiteen zodat de hinder voldoende uitgespreid is.

Laat het ook duidelijk zijn dat de actuele impasse rond de luchthaven niet zozeer te maken heeft met Brussel, maar wel met de stugge houding van – vooral – de CD&V die elke vorm van spreiding binnen de Oostrand onmogelijk maakt. Noteer dat momenteel ca. 70% van alle vertrekken over het Brussels gewest gaan (daaronder de meeste van de 49% die ook over Tervuren en Overijse gaan).

Consortium Oostrand wil een breed platform zijn, over de gewestsgrenzen heen, dat een oplossing zoekt in het algemeen belang: economie, werkelegenheid en gezondheid van de omwonenden. Wij richten ons enkel op de Vlaamse en Brusselse Oostrand, niet op de rest van Brussel, noch de Noordrand.

Indien u vragen heeft over Consortium Oostrand, contacteer ons gerust.

Met vriendelijke groet
CONCERNE: Conférence de presse 13/2 à Tervuren; lancement du Consortium Oostrand

Chers membres et sympathisants,

Après de longues concertations nous avons décidé de lancer, avec un nombre le plus important possible d’asbl, comités de quartier et groupements de riverains affectés par les décollages 25R avec virage à gauche, un Consortium pour l’Oostrand. Il s’agit du CONSORTIUM OOSTRAND. Selon une étude de l’ULB, le virage gauche (dont souffrent également Tervuren et la partie Est d’Overijse) survole plus de 280.000 habitants. Par ailleurs, cette route absorbe 49% de tous les départs, selon les derniers chiffres de 2016. Les autres 51% sont répartis sur 8 routes différentes.

Nulle-part ailleurs autour de Bruxelles les nuisances sont-elles concentrées autant que chez nous dans l’Oostrand, alors que 90% de sa surface, dont les zones les moins densément peuplées, ne sont pas survolées. L’objectif du Consortium Oostrand est de réunir 4 communes flamandes et 4 communes Bruxelloises sur une plateforme commune. L’union fait la force. CONSORTIUM OOSTRAND défend les intérêts de Tervuren, Overijse, Kraainem, Wezembeek, Evere, Schaarbeek, Sint Pieters Woluwe, Sint Lambrechts Woluwe.

Il nous est apparu clairement depuis un certain temps que la classe politique flamande, le CD&V en l’occurrence, protège certaines zones à proximité de l’aéroport. Il s’agit en particulier de Sterrebeek. Nous n’allons bien évidemment pas prétendre que tout trafic doit passer par Sterrebeek. Mais cette zone doit, ensemble avec d’autres situées aux alentours de l’aéroport, absorber une partie équitable des nuisances.

Nous préconisons que l’entièreté de l’espace de l’Oostrand soit utilisé de manière optimale, moyennant plusieurs nouvelles routes situées plus à l’est. A cause des limitations techniques s’appliquant aux décollages de la piste 25R en termes de répartition, la piste 19 devrait devenir la piste principale pour les départs en direction du sud-est. A partir de la piste 19 une large répartition est envisageable, étant donné qu’elle permet de virer dès 700 pieds dans des directions variées. A partir de la piste 25R, on ne peut virer qu’à partir de 1700 pieds, ce qui limite le potentiel en termes de répartition.

Ensemble nous ferons une proposition qui prévoit que certains départs continuent à emprunter la piste 25R, alors que d’autres utiliseraient 2 ou 3 nouvelles routes à partir de la piste 19. Ces nouvelles routes se situeront plus à l’est et seront suffisamment écartées l’une de l’autre pour assurer une répartition assez large.

Il faut reconnaître également que l’impasse actuelle autour de l’aéroport n’est pas tellement due à Bruxelles, mais à l’attitude rigide surtout du CD&V, qui rend toute forme de répartition à l’intérieur de l’Oostrand impossible. Il est à noter qu’actuellement 70% des départs survolent la région Bruxelloise (dont la plus-part des 49% qui passent au-dessus de Tervuren et Overijse).

Consortium Oostrand se veut une plateforme large, dépassant les frontières régionales, qui cherche des solutions dans l’intérêt général: économie, emploi et santé des riverains. Nous nous focalisons uniquement sur l’Oostrand flamande et bruxelloise; pas sur le reste de Bruxelles ni la Noordrand.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions au sujet du Consortium Oostrand. Bien cordialement,01/2017
Beste leden en sympathisanten,

Allereerst wensen wij U bij deze van harte een gelukkig 2017 toe! Wij hopen dat ook de situatie betreffende vliegtuiglawaai in 2017 een gunstige ontwikkeling zal kennen en wij zijn vastberaden ons hiervoor ook in het komende jaar actief te blijven inzetten.

Zowel het ministerie van François Bellot als de Brussels Airport Corporation zijn van plan binnenkort ieder een overlegplatform op te starten. Wij hebben ons aan beide kanten als kandidaat deelnemer opgesteld we hopen ook op dit vlak aan een constructieve oplossing te kunnen meewerken.

Misschien hebt U reeds vernomen dat wij om de belangen van de Oostrand beter te kunnen verdedigen besloten hebben om Overijse dichter bij onze vzw te betrekken. Ook Overijse wordt bij de bocht naar links overvlogen en wij kregen steeds meer reacties uit deze gemeente. Wij hebben inmiddels verschillende leden uit Overijse, alsook een nieuwe bestuurder uit Overijse, en hebben de naam van onze vereniging veranderd in SolidAIR Tervuren Overijse vzw.

Wij blijven contacten onderhouden met andere burgerverenigingen en vinden bij verschillenden van hen stijgende respons om het spreidingsthema in de Oostrand samen aan te pakken. Er is de voorbije maanden een grote consensus gegroeid tussen de actiegroepen in de Oostrand dat de overconcentratie op de bocht naar links (25R) een dwingend probleem is dat moet opgelost worden. Helaas liggen enkel Wake-up Kraainem en Awacss dwars: zij concentreren zich hoofdzakelijk op het probleem van de landingen op baan 01 en besteden nauwelijks aandacht aan het thema van startende vluchten op baan 25R met bocht naar links. Sterker zelfs: hun acties wat betreft 25R zijn contra-productief en blokkeren de situatie, ten nadele van de bewoners van Zuid-Wezembeek en Kraainem alsook Tervuren, Overijse en de gemeentes van Oost-Brussel. Wij roepen al diegenen die lid zijn van Awacss of Wake-up-Kraainem op om aan te dringen bij het bestuur van deze verenigingen om constructief mee te werken aan een oplossing voor de 25R.

De steeds strengere toepassing van de geluidsnormen in het Brussels gewest en een aantal recente ontwikkelingen maken duidelijk dat we zo niet verder kunnen en een structurele oplossing hoogst noodzakelijk is. Ook de gemeente Tervuren wordt zich hier eindelijk beter bewust van.

De verschillende lopende rechtszaken hebben een verlammend effect op de situatie. Zolang deze niet zijn afgesloten beperken zij de vrijheid van de betrokken partijen en officiële instanties om voluit te werken aan constructieve oplossingen voor de toekomst.

Wat betreft de spreiding van startende vluchten over de Oostrand blijven wij van mening dat het gebruik van verschillende bochten naar links vanaf baan 25 en het gebruik van baan 19 met een meer scherpe bocht naar links oplossingen kunnen bieden die de overlast in de Oostrand minimaliseren en eerlijker verdelen. Op geen enkele plaats zouden meer dan 50 vliegtuigen per dag mogen passeren, zodat de situatie voor iedereen leefbaar wordt (ter vergelijking: wij krijgen momenteel 150 – 170 vliegers per dag). De plannen om baan 25L op langere termijn in oostelijke richting uit te breiden zouden ook kunnen bijdragen tot nuttige spreiding, onder voorwaarde dat zij verbonden worden met een reeks scherpere bochten naar links.

We hebben het voorbije anderhalf jaar veel bijgeleerd en zullen de komende maanden dan ook veel meer doeltreffend te werk kunnen gaan. 2017 wordt een belangrijk jaar. Wij vragen dan ook uw blijvende steun. Vooral vragen we jullie massaal en zeer actief mee te werken aan een aantal toekomstige acties die wij plannen: u hoort hier binnenkort meer over.

Graag begroeten wij steeds Uw mogelijke commentaar, suggesties, of voorstellen tot ondersteuning van onze activiteiten. Ondertussen verblijven wij, met vriendelijke groeten, Uw bestuur,
Chers membres et sympathisants,  

Avant tout nous vous souhaitons encore de tout cœur une bonne année 2017. Nous espérons que la situation en matière de nuisances sonores aériennes connaîtra un développement favorable et nous sommes bien décidés à continuer notre engagement en la matière en 2017. Tant le ministère de François Bellot que la Brussels Airport Corporation ont l’intention de lancer une plateforme de concertation prochainement. 

Nous nous sommes positionnés comme candidats à la participation des deux côtés et espérons pouvoir également à ce niveau contribuer à une solution constructive. Peut-être avez-vous déjà appris que pour mieux défendre les intérêts de l’Oostrand nous avons décidé d’associer Overijse de plus près à notre asbl. Overijse est également survolé par des décollages de la piste 25 avec virage à gauche. Nous avons ainsi plusieurs membres d’Overijse, ainsi qu’un administrateur d’Overijse, et avons modifié notre nom en SolidAIR Tervuren Overijse asbl.

Nous continuons à entretenir des contacts avec d’autres associations de riverains et trouvons auprès de plusieurs d’elles un intérêt croissant pour la défense collective du thème de la dispersion au-dessus de la Oostrand. Certaines d’entre-elles, comme Wake-up Kraainem en Awaccs se concentrent cependant essentiellement sur le problème des atterrissages sur la piste  01 et s’intéressent à peine au problème des décollages des pistes 25 avec virage à gauche. Les habitants du sud de Wezembeek et de Kraainem en cas de nuisance du virage à gauche peuvent volontiers rejoindre notre asbl.

L’application de plus en plus sévère des normes de bruit par la Région Bruxelloise augmentera sans aucun doute la pression sonore au-dessus de  l’Oostrand, ce qui rend le thème de la répartition équitable d’autant plus actuel. La commune de Tervuren commence enfin à prendre conscience de cet aspect des choses.

Les diverses procédures juridiques ont un effet immobilisant sur la situation. Tant qu’elles ne seront pas clôturées, la liberté des parties concernées et instances officielles pour travailler franchement à des solutions constructives pour l’avenir sera limitée.

En ce qui concerne la répartition de décollages au-dessus de l’Oostrand nous restons d’avis que l’utilisation de divers virages à gauche à partir de la piste 25, ainsi que l’usage de la piste 19 avec virage à gauche peuvent apporter des solutions qui minimalisent les nuisances dans l’Oostrand et la répartissent plus équitablement. Les projets d’extension de la piste 25L à moyen terme pourraient également contribuer à une répartition salutaire, à condition qu’ils impliquent des décollages avec virage serré à gauche.

Nous accueillons toujours volontiers vos commentaires, suggestions, ou propositions d’assistance dans nos activités.

Dans l’attente de celles-ci nous vous transmettons nos salutations cordiales,12/2016
Beste leden en sympathisanten,

SolidAIR Tervuren - Overijse werkt hard om de overconcentratie van vertrekkende vluchten over onze streek aan te vechten. We hebben contacten met alle beleidsmakers maar stellen vast dat een massale stroom van klachten vanuit de bevolking onontbeerlijk is om onze strijd kracht bij te zetten.
We willen jullie daarom vragen om zo vaak mogelijk klacht in te dienen bij Airport Mediation (www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl_1.xsp). U kan dit telkens doen wanneer er overvolgen wordt (statistisch 85 - 90% van de dagen per jaar).
Wij bevelen als volgt aan:
- voor klachten via Airport mediation: tracht minstens 2 a 3 klachten per week door te sturen. Dit gaat snel. Eens je vertrouwd bent met het online formulier duurt dit slechts 1 a 2 minuten per ingediende klacht. Klachten bij Airport Mediation gaan per definitie over 1 bepaalde dag. Doe niet aan automatisch klagen, t.t.z. vermijd klacht in te dienen over een dag waarop u niet overvlogen werd (= bij niet in gebruik zijn van corridor 25R HUL). Op de afbeelding hier onder kan u zien hoe u het formulier kan invullen."

Mogen wij u ook vragen om ieder meerderjarig gezinslid als sympathisant in te schrijven. Hoe groter het aantal officiële leden en sympathisanten wij kunnen voorleggen des te groter onze impact op de bevoegde politici zal zijn.

Wij zijn ondertussen met meer dan 800 en ons leden-/sympathisanten aantal groeit nog wekelijks aan. Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal dit impact hebben.
Met uw hulp kunnen we het verschil maken.

Met dank en vriendelijke groeten,
SolidAIR Tervuren - Overijse vzw07/2016
Beste leden en sympathisanten,
Tijdens het zomerreces nog een korte update over het dossier van de vliegroutes.
Uiteindelijk is geen gemeenschappelijk initiatief van verenigingen uit de Oostrand meer uit de bus gekomen.
Ook is sinds 13 juni de Europese regelgeving i.v.m. wijziging van vliegroutes in werking getreden.
Minister Bellot heeft inmiddels het dossier aangepakt en op 28 juni een vergadering georganiseerd om 14 burgerverenigingen in de zaak te horen. Solidair Tervuren was aanwezig en heeft haar visie van gewogen spreiding verdedigd.
Het was bemoedigend om vast te stellen dat, ondanks sommige tegenstellingen tussen de standpunten van bepaalde verenigingen, er een relatief grote groep deelnemers voorstander was om iets te doen tegen de concentratie van startende vluchten via 25R met bocht naar links richting Huldenberg.
Minister Bellot heeft een adjunct kabinetschef aangesteld met goede ervaring op het gebied van vliegroutes.
De Minister wil zo snel mogelijk beginnen met het invoeren van marginale verbeteringen op verschillende vlakken. Hij stelt zich niet voor revolutionaire veranderingen in te voeren die de toch al ingewikkelde situatie verder zouden kunnen bemoeilijken. Verder is hij van plan een overlegorgaan op te starten waarin alle belanghebbenden, inclusief enkele deelnemers van burgerverenigingen, vertegenwoordigd zullen zijn. Zie de presentatie van het ministerie op onze website www.solidairtervuren.be
Ook de burgemeesters, waaronder Jan Spooren voor Tervuren, zijn bij de Minister ontvangen voor een uitwisselingsvergadering, op 29 juni.
Wat betreft de verdere invoering van geluidsmeters, ontving de gemeente Tervuren een negatieve reactie van Brussels Airport Corporation (BAC) op de vraag om een meetpunt in het dorpscentrum. Wij zullen dit thema met de gemeente verder blijven aankaarten; mogelijk bestaan in het kader van het Vlaamse netwerk van geluidsmeters nog mogelijkheden.
Vele leden hebben inmiddels hun jaarlijks lidgeld opnieuw overgemaakt. Graag nodigen we diegenen uit die nog niet gestort hebben de lidmaatschapsbijdrage van 50 Euro voor 2016 te storten op de bankrekening nr BE94 0017 6085 2114 van Solidair Tervuren vzw.
Dank aan allen die onze affiche-actie mee hebben ondersteund. Zij zorgt voor de verdere uitbreiding van onze basis, het aantal leden en sympathisanten die Solidair Tervuren steunen.
Het Brussels gewest heeft onder initiatief van Minister Céline Frémault drie gerechtelijke procedures aangespannen tegen de Federale staat: verlenging van de nacht, afschaffing kanaalroute en verbod voor starten van baan 25R met wijde bocht naar links over Brussel. Wij staan hier genuanceerd tegenover, omdat verschillende elementen ook voor de Oostrand een positief kunnen hebben. Er lopen overigens nog verschillende andere procedures.
Met vriendelijke groeten, Uw bestuur
Chers membres et sympathisants,
Dans le courant des vacances, voici quelques nouvelles au sujet du dossier des nuisances aériennes.
En fin de compte une initiative commune des associations de l’Oostrand n’a pas pu voir le jour. D’autre part, le 13 juin dernier la nouvelle règlementation Européenne a pris ses effets.
Le Ministre Bellot a abordé le dossier et organisé une réunion le 28 juin dernier, afin d’entendre les diverses associations sur le sujet. SolidAir Tervuren était présent et a défendu sa vision de dispersion pondérée.
Il était encourageant de constater que, malgré divers points de vue contradictoires entre certaines associations, un nombre assez important de participants souhaitait remédier à la concentration excessive de décollages par la piste 25R avec virage à droite vers Huldenberg.
Le Ministre Bellot a désigné un chef de cabinet adjoint disposant d’une bonne expérience en matière de routes aériennes. Le ministre souhaite mettre en place des améliorations marginales dans différents domaines dès que possible. Il ne souhaite pas introduire de changements révolutionnaires, qui compliqueraient d’avantage la situation déjà très complexe. Il prévoit de lancer une plateforme de concertation, qui réunirait tous les intéressés, y compris des représentants des associations citoyennes. Vous trouverez plus de détails dans la présentation du ministère sur notre site www.solidairtervuren.be
Les bourgmestres, dont Jan Spooren de Tervuren, ont également été invités pour une réunion de concertation, le 29 juin.
En ce qui concerne l’introduction d’un nouveau sonomètre au centre du village, la commune de Tervuren a reçu une réaction négative de la Brussels Airport Corporation (BAC). Nous continuerons à relever ce sujet; peut-être des possibilités pourraient exister dans le cadre du réseau de sonomètres de la région Flamande.
De nombreux membres nous ont déjà reversé leur cotisation annuelle. Nous invitons ceux qui ne l’auraient pas encore fait de transférer le montant de 50 Euro pour 2016 au compte numéro BE94 0017 6085 2114 de Solidair Tervuren asbl.
Merci à tous ceux qui ont soutenu notre campagne d’affiches. Celle-ci contribue à l’élargissement de notre base, le nombre de membres et sympathisants qui soutiennent SolidAir Tervuren.
La Région Bruxelloise à l’initiative de la Ministre Céline Frémault a intenté trois procédures judiciaires contre l’Etat Fédéral: la prolongation de la nuit, supression de la route du canal et interdiction de décollage de la 25R suivi d’un large virage à droite sur Bruxelles. Notre position à ce sujet est nuancée, puisque certains éléments peuvent avoir des effets favorbles également pour l’Oostrand. D’autres actions en justice sont en cours par ailleurs.
Avec nos salutations cordiales05/2016
Beste leden en sympathisanten,
Sinds onze nieuwsbrief van februari zijn er verschillende ontwikkelingen te melden.
Zoals voorzien hebben wij onze bijdrage ingeleverd voor de consultatie van het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor haar “Actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020”. Wij hebben hierop positieve reacties ontvangen.
Verder hadden wij een gesprek op het kabinet van Vice Premier Didier Reynders, dat uiteindelijk ook bij de vliegwet betrokken zal zijn.
Het terreurdrama van 22 maart heeft de aandacht voor de vliegwet meerdere weken afgeleid. Inmiddels is als nieuwe bevoegde Minister François Bellot aangetreden, die ook de verantwoordelijke kabinetschef vervangen heeft. Er schijnt een nieuwe aanpak te worden nagestreefd en wij hopen binnenkort op het ministerie gehoord te worden.
Er blijven contacten tussen de verschillende verenigingen uit de Oostrand, om gezamenlijk een spreidingsplan voor te stellen. Wij hopen dat in de komende weken een initiatief in die zin kan worden aangekondigd en ondersteunen deze ontwikkeling zo veel mogelijk.
We zijn blijven aandringen bij het gemeentebestuur om zich actief op te stellen en de belangen van de inwoners van Tervuren ter harte te nemen. De gemeente heeft kort geleden met 8 andere Vlaamse gemeenten een manifest ondertekend in verband met de geluidsoverlast door vliegtuigen. Gezien dit initiatief vooral uitging van de Noordrand, die fundamenteel andere belangen nastreeft dan de Oostrand, hebben wij hierbij enkele vraagtekens bij gezet. Bovendien vrezen wij dat dit soort verklaring de status quo, die door verschillende spelers in het dossier wordt nagestreefd, alleen maar bevordert, terwijl een status quo voor Tervuren op lange termijn fataal is.
Wij hebben steun gekregen van de partij Groen op het niveau van de Vlaamse Administratie, bij ons streven naar een extra geluidsmeter voor de dorpskern van Tervuren. Op basis hiervan hebben de schepen van Groen Bram Peters en onze burgemeester Jan Spooren zich uiteindelijk bereid verklaard een verzoekschrift voor een geluidsmeter in te dienen. Wij moedigen dit initiatief ten zeerste aan en hopen dat hieruit op termijn een nieuw meetpunt zal voortvloeien en zoals bekend: meten is weten!
Wij vieren midden juni onze eerste verjaardag. Wij hebben ons als nieuwe speler in het dossier van de geluidsoverlast in de Oostrand duidelijk kunnen profileren en de situatie op verschillende

punten ook effectief kunnen beïnvloeden, maar dit dossier vergt een lange adem. Wij doen dan ook bij deze de oproep aan onze leden en sympathisanten om ons te blijven steunen. De storting van het jaarlijks lidgeld van 50 Euro kunnen onze leden doen op de bankrekening BE94 0017 6085 2114 van de vzw.
Om de mobilisatie van de bewoners lokaal verder aan te moedigen verdelen wij dezer dagen een affiche, die éénieder aan zijn venster kan aanbrengen om zijn protest tegen de geluidsoverlast door vliegtuigen in de Oostrand te onderstrepen.
Breng deze affiche zeker aan: aanwezigheid in het straatbeeld is belangrijk om de thematiek op de agenda te zetten en onder de aandacht te houden. Ter herinnering: Solidair Tervuren protesteert niet tegen vliegtuiglawaai op zich (noch tegen de luchthaven van Zaventem) maar wel tegen de wel zeer oneerlijke verdeling van de lasten, waarbij de route die over Tervuren gaat bijna 50% van alle vluchten neemt en dus evenveel als alle andere 6 routes samen (te noteren dat de overige 50% vrij gelijkmatig verdeeld is over alle andere routes).
De affiche wordt niet in bussen gestoken waar een sticker “geen reclame / geen gratis pers” ophangt. We zoeken daarom vrijwilligers die in hun wijk een poster in deze bussen kunnen steken. De poster is ook op de (vernieuwde) website te downloaden.
Wat betreft juridische actie hebben wij de nodige contacten gelegd maar wachten wij de situatie voorlopig nog af. Mogelijke juridische actie door de gemeente Tervuren lijkt ons meer opportuun maar blijft momenteel ter studie.
De Europese deadline van 13 juni zal waarschijnlijk worden overschreden zonder dat nieuwe maatregelen getroffen zijn. Wij zullen echter ook na die datum verder blijven ijveren voor een eerlijke behandeling van de Oostrand bij de verdeling van de geluidshinder.
Met vriendelijke groeten, het team van Solidair Tervuren
Dear members and sympathizers,
Since our February newsletter we have several developments to report.
As foreseen we responded to the consultation of the Flemish department of Environment and Energy regarding its “Actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020” (action plan noise nuisance Brussels Airport). We received a positive response to our contribution.
We have also been invited to the Kabinet of Vice Prime Minister Didier Reynders, which will be involved in the ‘vliegwet’ (newly foreseen legislation that may re-define the flight corridors around Brussels Airport among others).
The terror attacks of March 22nd have put the Vliegwet on the backburner for several weeks. In addition, the responsible minister, Mrs. Galant, has had to step down and has been replaced by Francois Bellot, who is also replacing the kabinet members, including the head of the Kabinet. It appears Bellot will take a new approach and we hope to be invited soon to meet his kabinet.
We continue to maintain relations with the other action groups in Eastern-Brussels with the intent of coming to a compromise on a jointly supported dispersion plan. We hope that a formal initiative in this sense can be proposed in the coming weeks and try to support this process as much as we can.
We continue to maintain relations with Tervuren Mayor Jan Spooren and his town council and are asking them to actively defend the interests of the residents of Tervuren. A few weeks ago, the town council of Tervuren has together with 8 other Flemish communes (mostly from the region North of Brussels) signed a joint position statement. This position statement came on the initiative of a number of communes North of Brussels, which are in a different situation and have different interests to the communes East of Brussels, notably Tervuren. We had some concerns regarding the content of this position paper and have discussed these with Mr. Spooren. We fear this position statement may more than anything contribute to cementing the current status- quo, also noting that since the airplane noise for the left turn is now very concentrated, there are a lot of forces at work to maintain the current status-quo, also within the Oostrand (Eastern periphery) most of which is currently not overflown.
We received support from the Flemish party Groen (at the level of the Flemish administration) to have a sonometer installed in the village of Tervuren. Based on this Groen party member and Tervuren town council member Bram Peeters and Tervuren Mayor Jan Spooren have finally agreed to send a formal request for a sonometer. This can be an important element: having official data on airplane noise over Tervuren will support our case.
We celebrate our first anniversary in June. In our short existence we have been able to give Tervuren a voice in the debate on airplane noise around Brussels Airport and have been effective in influencing certain aspects of the debate. Unfortunately much more remains to be done. Therefore we are asking our members and sympathizers to continue supporting us. Annual membership dues for the year starting July 1st, 2016 can be wired to our account: BE94 0017 6085 2114
Solidair Tervuren has almost 800 members and sympathizers now. However, more and more we realize the importance of making noise and making ourselves seen. In light of this we are in the coming days distributing an A4 format poster to hang at the window. Please affix this poster in a clearly visible place at your house to bring attention to our cause. As a reminder: Solidair Tervuren doesn’t protest against airplane noise as such (nor the existence of Brussels Airport). We do protest against the very inequitable sharing of the nuisances. Currently of the 7 routes that are used for departing flights from Brussels airport, one route (the one going over Tervuren, also known as 25R HUL) takes about 50% of all traffic, whereas the other 50% is fairly evenly distributed over the other 6 routes. This means the flight route over Tervuren gets about 6 times as much airplane noise as the average for each of the other outes. In addition, large sections East of Brussels are not overflown at all, most of which are far less densely populated than the zone overflown by route 25R HUL.
The A4 poster is delivered by the Belgian Postal service and will therefore not be delivered to those mailboxes bearing a sticker ‘no advertisements’. Therefore we are asking for volunteers to help distributing the poster to these mailboxes. You can also download the poster from our newly revamped website.
As regards the possibilities of legal action, we have informed ourselves as to what options we have. We have decided to hold off on this until there is more clarity on whether we will see a political solution or not.
The deadline to the coming into force of the European directive of June 13th will probably be exceeded before Mr Bellot takes any action. However, also after this directive comes into effect changes will be possible, and we will continue our fight for a better solution for Tervuren.
With kind regards,02/2016
Beste leden en sympathisanten,

Sinds oktober hebben wij niet stilgezeten. Op 11 november was er onze ledenvergadering, waar we aan de +/- 20 aanwezigen verslag hebben uitgebracht. Ook was dit een goede gelegenheid om samen nieuwe initiatieven te plannen.
Wij hebben gesprekken gehad op het kabinet van Minister Galant en met de deskundige van de N- VA op het kabinet van Minister Jambon. Dit laatste gesprek vond plaats op initiatief van en samen met Burgemeester Jan Spooren.
De Provincieraad van Vlaams Brabant heeft begin december unaniem een resolutie aangenomen. Hierin zijn positieve maar ook zwakkere elementen te vinden. Wij gaan verder met kontakten op politiek niveau. Er was reeds een vergadering met vertegenwoordigers van de VLD en wij proberen aandacht te wekken bij het Vlaams Parlement.
We hebben een uitvoerige stellingname ingediend bij het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dat een consultatie uitvoerde met het oog op een “Actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020”.
We hebben aangedrongen bij het gemeentebestuur om zich actief op te stellen en de belangen van de inwoners van Tervuren ter harte te nemen. We pleegden geregeld overleg met de administratie en met de burgemeester, onder meer inzake de plaatsing van een geluidsmeter en het voeren van mogelijke juridische actie.
Het aantal leden en sympathisanten is inmiddels gestegen tot meer dan 700. Hartelijk dank voor Uw steun; aarzelt U niet om Uw buren en kennissen verder aan te sporen zich ook bij ons aan te melden.
Het lidgeld dat wij van onze leden ontvingen dient nog steeds hoofdzakelijk om onze communicatie te ondersteunen. Verder leggen wij geleidelijk reserves aan voor het voeren van juridische acties in de toekomst. Hiervoor zijn verkennende kontakten gelegd met advocaten die ons hierbij zouden kunnen helpen.
Een voorstel voor de vliegwet wordt verwacht van het kabinet Galant in de loop van het eerste trimester. Als dit eenmaal bekend is verwachten wij dat het dossier in een stroomversnelling zal geraken. Wij houden U verder op de hoogte.
Tenslotte zoeken we nog een lid of sympathisant die ons wil helpen bij het verzorgen van de website, het bijhouden van de ledenlijst en e-mail communicatie naar de leden toe. Vrijwilligers graag zich melden op solidair.tervuren@gmail.com.
Met vriendelijke groeten, Uw bestuur